Twitter Facebook Google Plus Linkedin
Bağlantı
UGD Kütüphane
Müşteri Destek
Gümrüklü Taşıma

DDP - DELIVERED DUTY PAID (...named place of destination)
GÜMRÜK RESMİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM (..... .... varış yeri olarak belirtilmek suretiyle)

 

DDP(Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim) terimi, satıcının ithalat için gümrüklenen ve belirtilen varış yerinde gelen taşıma aracından boşaltmadan malları alıcıya teslim ettiğini ifade eder. Satıcı, varış ülkesinde ithalat için herhangi bir ''gümrük resmi'' (terim:gümrük işlemlerini gerçekleştirme sorumluluğu ve rizikosunu ve bu işlemlere ilişkin ödemeleri, gümrük resimlerini, vergilerini ve diğer harçlarını da kapsar) dışında, malların buraya taşınmasıyla ilgili bütün hasar ve masrafları yükümlenmelidir. EXW terimi, satıcı için asgari yükümlülük ifade ederken, DDP terimi azami yükümlülüğü gösterir. DDp terimi, satıcının doğrudan veya dolaylı olarak ithal izni alamadığı hallerde kullanılmamalıdır. Ancak, taraflar, malların ithalinde ödenecek bazı masrafları (örneğin:Katma Değer Vergisi) satıcının yükümlülükleri dışında tutmayı isterlerse, bu durum satış sözleşmesine bu amaçla eklenecek açık bir ifade ile belirtilmelidir. Taraflar, alıcının ithalata ilşikin bütün hasar ve masraflara katlanmasını istiyorlarsa, DDU terimi kullanılmalıdır. DDP terimi, her türlü taşıma şekli için kullanılabilir. Ancak, teslim varış limanında, gemide veya rıhtımda(iskelede) gerçekleştirilecek ise DES veya DEQ terimleri kullanılmalıdır.

 
 

13.DDP (GÜMRÜK RESMİ ÖDENMİŞ TESLİM)

"Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim" terimi, malların ithalatçı ülkede belirlenen yerde hazır bulundurulmasıyla, satıcının teslim yükümlülüğünün de yerine getirilmiş olacağını anlatır. Burada satıcı, malların gümrük giriş işlemleri tamamlanmış olarak tesliminde, gümrük resmi dahil olmak üzere, vergiler ve diğer ödemelerle birlikte bütün risk ve masrafları üstlenir. EXW terimi satıcı açısından asgari yükümlülük ifade ederken, DDP terimi, tersine, azami yükümlülüğü içerir. Eğer satıcı doğrudan ya da dolaylı biçimde ithal lisansı alamıyorsa, bu durumda bu terim kullanılmamalıdır. Eğer taraflar malların gümrük girişinin alıcı tarafından yapılmasını, gümrük resminin de onun tarafından ödenmesini istiyorlarsa, bu durumda DDU terimi kullanılmalıdır. Eğer taraflar, ithal işlemlerde geçerli bazı ödemelerin (örneğin Katma Değer Vergisinin) satıcının yükümlülükleri arasından çıkarılmasını isterlerse, bu istek konuya açıklık getirecek şu ek sözlerle sağlanabilir: "Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim, KDV hariç (varış yeri...)" Bu terim, taşıma biçimi ne olursa olsun kullanılabilir.

A) Satıcının Yükümlülükleri :

A1)Malların Kontrata Uygunluğu : Malları ve faturayı ya da ona eşdeğer bir elektronik mesajı satış sözleşmesi uyarınca sağlamak; yine sözleşme tarafından gerekli görülen başka herhangi bir belgeyi hazır bulundurmak.

A2)Lisanslar, Yetkiler ve Formatiler : Risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere gerekli ihraç ve ithal izinlerini ya da diğer resmi yetki belgelerini almak; malların ihracı için ve ithali için zorunlu bütün gümrük işlemleri ile birlikte, eğer gerekli ise, bu malların bir başka ülkeden transit geçişini sağlayacak işlemleri tamamlamak.

A3)Taşıma ve Sigorta Sözleşmesi : a) Taşıma sözleşmesi Malların mutad biçiminde ve olağan bir rota izlenerek belirtilen limandaki rıhtıma taşınması için, masrafları kendisine ait olmak üzere sözleşme akdetmek. Eğer belirli bir yer üzerinde anlaşmaya varılmamışsa ya da böyle bir yer mevcut uygulamalar sonucu belirmemişse, bu durumda satıcı, belirlenen varış limanı dahilinde olmak üzere bu yeri kendi açısından en uygun olacak şekilde tesbit edebilir. b) Sigorta sözleşmesi Yükümlülüğü yok.

A4)Teslimat : Malları, belirlenen tarihte ya da öngörülen süre içerisinde, A.3. uyarınca alıcının evine bırakmak.

A5)Risklerin Üstlenilmesi :B.5. hükümlerine tabi olmak üzere, malların A.4.uyarınca teslim edilişine kadar olan süre içerisindeki bütün kayıp ve hasar riskine üstlenmek.

A6)Masrafların Paylaşımı : B.6. Hükümlerine tabi olmak üzere: A.3.a)'dan kaynaklanan masraflara ek olarak, malların A.4. uyarınca teslimine kadar bunlarla ilgili her türlü masrafı da karşılamak. Malların ihraç ve ithal işlemleri için gerekli gümrük formalitelerinin masraflarını, malların ihraç ve ithali üzerinden alınan her türlü vergi, resim ve diğer payları, ve ayrıca, eğer aksi yönde bir anlaşma yoksa ve gerekli ise, malların A.4. uyarınca tesliminden önce bir başka ülkeden transit geçiş yapmasıyla ilgili masrafları da karşılamak.

A7)Alıcının Bilgilendirilmesi : Alıcıya, malların yola çıkarılışına dair yeterli bilginin yanı sıra, ayrıca, kendisini malları teslim alması için gerekli normal hazırlıkları yapabilmesine olanak tanıyacak başka duyurularda da bulunmak.

A8)Teslimat ONayı ve Nakliye Belgeleri : Masrafları kendisine (satıcıya) ait olmak üzere, malları teslim almasında alıcı açısından gerekli olabilecek teslim emrini ve/veya mutad taşıma belgesini (örneğin devri kabil bir konişmento, devri gayri kabil bir deniz/nehir/havayolu taşıma senedi, demiryolu ya da karayolu konsinye notu ya da çok vasıtalı bir taşıma belgesi ) sağlamak. Eğer satıcı ile alıcı birbirleri ile elektronik iletişim araçları kanalından haberleşme kararına varmışlarsa, önceki parağrafta sözü edilen belgenin yerini, onunla eş geçerlilikle bir elektronik bilgi değişim (EDI) mesajı alabilir.

A9)Kontrol, Paketleme, Etiketleme : Malların A.4. uyarınca teslimi açısından gerekli olan kontrol işlemleriyle (örneğin kalite kontrolü, ölçüm, tartım, sayım) ilgili masrafları karşılamak. Malların, alıcıya teslim işlemi açısından gerekli biçimde ambalajlanmasını kendi hesabından karşılamak (söz konusu alanda, sözleşmede tanımlanan malların ambalajsız olarak teslimi söz konusu değilse). Ambalajlar gerektiği biçimde işaretlenecektir.

A10)Diğer Yükümlülükler : B.10.'da sözü edilen belgelerin ya da bunlara eşdeğer elektronik mesajların sağlanması sırasında ortaya çıkan bütün masraf ve ödemeleri üstlenmek; alıcının bu konuda kendisine yardım amacıyla yaptığı bütün masrafları tazmin etmek. Talep üzerine, alıcıya, sigorta işlemleri için gerekli bilgileri sağlamak.

B) Alıcının Yükümlülükleri :

B1) Ödemenin Yapılması : Mal bedelini, satış sözleşmesinde belirtildiği biçimde ödemek.

B2) Lisanslar, Yetkiler ve Formaliteler : Satıcının talebi üzerine, risk ve masrafları da ona ait olmak koşuluyla, malların ithali için zorunlu herhangi bir izni ya da resmi yetkiyi sağlaması işlemlerinde kendisine her türlü yardımda bulunmak.

B3)Taşıma ve Sigorta Sözleşmeleri : Yükümlülüğü yok.

B4)Teslim Alma : A.4. uyarınca kendi tasarrufuna bırakılır bırakılmaz malları teslim almak. .

B5) Risklerin Üstlenilmesi : A.4. uyarınca bunlar kendi tasarrufuna bırakıldığı andan itibaren bunlarla ilgili her türlü kayıp ve hasar riskini üstlenmek. B.7. uyarınca gerekli duyuruyu yapmaması durumunda, teslim işlemi için tespit edilen tarihten ya da aynı işlem için tespit edilen sürenin bitiminden itibaren mallarla ilgili her türlü kayıp ve hasar riskini üstlenmek. Ancak, bunun için, söz konusu malların özel olarak sözleşme çerçevesinde ve o amaçla tahsis edilen, başka değişle bu amaşla bir kenara ayrılan mallar olduğunun teşhis edilebilmesi gerekir.

B6)Masrafların Paylaşımı : Mallar A.4. uyarınca kendi tasarrufuna bırakıldıktan sonra, bu mallarla ilgili bütün masrafları karşılamak. Mallar A.4. uyarınca kendi tasarrufuna bırakıldığı zaman bunları teslim alması, ya da B.7. uyarınca duyuruda bulunmaması durumunda, bu durumlar sonucu doğacak bütün ek masrafları karşılamak. Ancak, bunun için, söz konusu malların özel olarak sözleşme çerçevesinde ve o amaçla bir kenara ayrılan mallar olduğunun teşhis edilebilmesi gerekir.

B7)Satıcının Bilgilendirilmesi : Belirli bir süre içerisinde malları teslim alma gününü ve/veya yerini belirleme hakkına sahipse, satıcıya bu konularala ilgili gerekli duyuruları yapmak.

B8)Teslimat Onayı ve Nakliyat Bilgileri : A.8. uyarınca, uygun nitelikli teslim emrini ya da taşıma belgesini kabul etmek.

B9)Malların Denetlenmesi : Başka türlü bir anlaşmaya varılmadığı takdirde ve işlem ihracatın gerçekleşdiği ülkenin görevlilerince zorunlu olarak yapılmıyorsa, yükleme öncesi denetim işlemlerinin masrafını karşılamak.

B10)Diğer Yükümlülükler : Satıcının talebi üzerine, risk ve masrafları da kendisine ait olmak koşuluyla, satıcının burada belirtilen kurallar çerçevesinde malları alıcıya sunabilmesi açısından gerekli olabilen, ithalatın gerçekleştiği ülkede çıkarılan belgeleri ya da elektronik mesajları edinmesinde kendisine yardımcı olmak.